مصاحبه با قومندان قطعه نظامی ولایت سرپل محترم مولوي صاحب محمد نادر

مصاحبه با قومندان قطعه نظامی ولایت سرپل محترم مولوي صاحب محمد نادر در مورد ادعای دشمن مبنی بر نشست هلیکوپترهای نامعلوم در ساحات تحت کنترول مجاهدین در آن ولایت