بادغیس کې د وروستیو فتوحاتو په اړه له فرهنګي همکار ذبیح الله نوراني سره لنډه مرکه

بادغیس کې د وروستیو فتوحاتو په اړه له فرهنګي همکار ذبیح الله نوراني سره لنډه مرکه