جولای 28, 2017

پاڼه تر کار لاندي ده

پګړۍ/جواد

جواد

ته ښایسته ښایسته پګړۍ
ګل او ګلدسته پګړۍ

ونغاړه اوږدې څڼې
تاو کړه ترې اوږده پګړۍ

تندر په کفري جهان
ستا دغه ساده پګړۍ

نوره هم ښایسته ښکاري
وتړه کږه پګړۍ

خیال کوه طالبه ډیر
ډیره ده درنه پګړۍ

هر قدم احتیاط کوه
ونه کړي ګیله پګړی

مخ دې نوراني ښکاري
ګرانه مه پریږده پګړۍ

سپینه ده تور نه مني
پاکه وساته پګړۍ

کړو دې پرې جواد مین
اوس یی تل وهه پګړۍ

Related posts